Regulamin zakupów serwisu Mapomania Online

Preambuła

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego Mapomania Online (https://www.mapomania.pl/) kupujący są zobowiązani zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Korzystanie z zasobów witryny internetowej https://www.mapomania.pl/ oznacza akceptację bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejszego Regulaminu.
Serwis internetowy Mapomania Online jest własnością firmy SMART Geomatic Leszek Litwin z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Owsiana 1, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii pod numerem REGON 241606799 oraz NIP: 6311006746.

  • Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez SMART Geomatic Leszek Litwin z siedzibą w Gliwicach, za pośrednictwem serwisu internetowego Mapomania Online (zwanego dalej: „Serwisem”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez SMART Geomatic Leszek Litwin z siedzibą w Gliwicach, usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

Definicje:

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:
1. Regulamin – niniejsze zasady, zakres i warunki korzystania z zasobów witryny internetowej: 
https://www.mapomania.pl/
2. Serwis - Serwisy internetowe smart geomatic .
3. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Serwis Internetowy;
4. smart geomatic /Sprzedawca – oznacza firmę SMART Geomatic Leszek Litwin z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Owsiana 1, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii pod numerem REGON 241606799 oraz NIP: 6311006746;. e-mail: biuro@smartgeomatic.pl będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego; W dalszej części regulaminu określany jako smart geomatic.
5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, organ administracji albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów Serwisu i na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży
6. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
7. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez smart geomatic, za pośrednictwem Dostawcy, przedmiotu zamówienia. Dostawa przedmiotu zamówienia może być również wykonana drogą elektroniczną bez udziału Dostawcy;
8. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje smart geomatic w zakresie dokonywania Dostawy Produktów. Obecnie smart geomatic korzysta z firm kurierskich i Poczty Polskiej S.A.;
9. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
10. Elektroniczny Formularz Zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej serwisu umożliwiający złożenie Zamówienia.
11. Produkt – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma, usługa lub narzędzie, mogące być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a smart geomatic. 
12. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, określające rodzaj i liczbę Produktu oraz inne treści przewidziane prawem.
13. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a smart geomatic.
14. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez smart geomatic na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu.
15. Okres trwałości  - dotyczy minimalnego czasu, przez który Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkt (usługę) i zapewnić do niej dostęp zgodnie z Jakością dostępu do Produktu
16. Jakość  dostępu - określa warunki dostępu do Produktu (usługi) 


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis Mapomania Online działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Serwis prowadzi sprzedaż Produktów i Usług, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz poza jej granicami.
3. W przypadku Zamówienia spoza granic Polski lub podróży z zakupionym w Serwisie Produktem, odpowiedzialność posiadania, użytkowania Produktów oraz odpowiedzialność znajomości lokalnego prawa i obowiązek jego przestrzegania spoczywa na Kliencie.
4. Każdy Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Serwisu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu w celach prezentacji Produktów/usług, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich – patrz pkt 6) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą smart geomatic wyrażoną na piśmie.
6. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów (usług), nazwy firm i ich logotypy użyte na stronie internetowej Serwisu należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami Produktowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu użyte są w celach informacyjnych.
7. smart geomatic dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
8. W celu złożenia zamówienia lub rezerwacji w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Serwisu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
9. smart geomatic nie umożliwia składania zamówień za pośrednictwem telefonu, jedyną formą akceptowalną jest złożenie zamówienia poprzez stronę
https://www.mapomania.pl/
10. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez smart geomatic, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich i Serwisu.
11. smart geomatic oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. 
12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


II. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH


1. smart geomatic może umożliwiać za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych w tym zawierać Umowy Sprzedaży Usług i Produktów, takich jak:

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. smart geomatic ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.


III. WARUNKI/ZASADY KORZYSTANIA Z DANYCH I USŁUG PRZEZ KLIENTÓW


1. smart geomatic nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu oraz usług z przyczyn niezależnych od smart geomatic. smart geomatic ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od smart geomatic ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu oraz usług na okres niezbędny do usunięcia zaistniałych okoliczności.
2. Klient nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści Serwisu i otrzymanych na jego bazie produktów i usług, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, smart geomatic nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Serwisem i usługami, ich użytkowaniem bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego czy też nie przestrzeganiem Regulaminu przez Klientów.
4. Serwis, jako witryna internetowa może zawierać odnośniki do witryn zarządzanych przez strony trzecie.
5. Z odnośników do innych zasobów internetowych Klient korzysta na własne ryzyko. smart geomatic nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach, do których można uzyskać dostęp poprzez niniejszy Serwis.
6. Okres trwałości usługi wynosi co najmniej 24 miesiące od daty zakupu dostępu do usługi przez Klienta. Po tym okresie Sprzedawca nie gwarantuje dostępu do usługi.
7. Sprzedawca gwarantuje Jakość dostępu do usługi w Okresie trwałości na poziomie 97% czasu w ciągu roku (365 dni kalendarzowych) oraz przez 24 godziny na dobę.


IV. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z DANYCH I USŁUG


1. W celu prawidłowego korzystania z zasobów Serwisu i usług wymagane jest:
a) połączenie z siecią Internet;
b) urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów (przeglądarka internetowa) oraz Java Script lub urządzenie mobilne wykorzystujące jeden z następujących systemów operacyjnych: IOS, Android, Windows Phone
2. Przy korzystaniu z zasobów Serwisu zabronione jest wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Serwisu, usług  lub infrastruktury technicznej albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do infrastruktury technicznej systemu.


V. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH


1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do podania jego prawdziwego i aktualnego adresu e-mail.
4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


VI. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY


1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu nie stanowią oferty smart geomatic w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularzy Zamówień sklepu – 24 godziny na dobę przez cały rok,
3. Serwis realizuje Zamówienia przez 24 godziny na dobę przez cały rok,
4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu deklaruje zamiar zakupu określonego Produktu oraz kompletuje zamówienie wybierając właściwe pozycje. 
5. Na wszystkie zamówione produkty i usługi w Serwisie internetowym są wystawiane faktury vat. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od Produktów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U.z 2013 r. poz. 1485), podpis Klienta nie jest obowiązkowym elementem treści faktury. W związku z tym klient otrzymuje wyłącznie oryginał faktury.
6. Zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od Produktów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na podany adres e-mail. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment wysłania przez smart geomatic korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą do Klienta. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do smart geomatic o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres: e-mail:
kontakt@mapomania.pl/ lub wybierając odpowiednią opcje podczas zakupów na stronie https://www.mapomania.pl/
7. Cena Produktu i usługi uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN). Produkt dostarczany poza granice Unii Europejskiej może rodzić po stronie Klienta obowiązek zapłaty cła lub stosownego podatku zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju przeznaczenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji Klient proszony jest o skontaktowanie się z właściwym organem ds. celnych lub akcyzowych. Cena nie zawiera ewentualnych kosztów dostawy.
8. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Produktów i Usług do asortymentu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu bądź wprowadzania w nich zmian.
9. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. 
10. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zamówienia do realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności wzbudzających wątpliwości, co do ich zgodności z obowiązującymi przepisami lub Regulaminem.


VII. SPOSOBY PŁATNOŚCI


1. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danym Produkcie stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty i usługi:
o przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy – przedpłata za pośrednictwem serwisu Dotpay
3. Klient jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 1 dnia roboczego od daty złożenia zamówienia. Za datę płatności przyjmuję się datę zaksięgowania środków na koncie smart geomatic .
4. Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez smart geomatic potwierdzenia przyjęcia zamówienia jednak nie wcześniej niż z chwilą zaksięgowania środków na rachunku bankowym smart geomatic (Klient powinien dokonać zapłaty niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia przez Serwis. smart geomatic zastrzega sobie prawo zmiany ceny produktu/usługi na dzień zaksięgowania środków na naszym koncie w przypadku opóźnienia przez klienta wykonania płatności. W takim przypadku zostanie wystawiona faktura proforma z wartością aktualną, a Klient będzie zobowiązany do wpłaty różnicy wynikającej z naszego cennika.


VIII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY


1. Koszty dostawy Produktu lub usługi są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
2.  Zakupione w Serwisie Produkty lub usługi są wysyłane do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na wskazany w Formularzu adres dostawy (prywatny lub firmowy). Wysyłka zagraniczna odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz Poczty Polskiej.
3. Na termin dostawy Produktu składa się czas wytworzenia  Produktu oraz ewentualny czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
a. Czas wytworzenia Produktu wynosi od 1 do 10 Dni Roboczych. W szczególnych przypadkach czas wytworzenia może być dłuższy, każdorazowo ustalany indywidualnie z Klientem.
b. Czas dostarczenia produktu drogą elektroniczną następuje natychmiast po wytworzeniu produktu.
c. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym, dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt.
d. Dostawa Produktu poza granice Polski następuje w terminie deklarowanym przez przewoźnika dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt.
4. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Produktu do Serwisu Internetowego przez Dostawcę, smart geomatic skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy. W takim przypadku klient zostanie obciążony kosztami wynikającymi z nie odebrania przesyłki.
5. Po dokonaniu Dostawy zakupionego Produktu, smart geomatic w ramach realizacji umowy z Klientem może przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.


VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH


1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym
b) Klient może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@mapomania.pl
c) smart geomatic może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w przypadku, gdy Klient narusza Regulamin.
d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. smart geomatic i Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli smart geomatic wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
4. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby smart geomatic rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile świadczenie takich usług przez Sprzedawcę odbywało się za wynagrodzeniem.


IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO


1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta w trakcie zamawiania, jakichkolwiek nieprawidłowości w sposobie funkcjonowania mechanizmu składania Zamówienia (zawierania umowy) w szczególności błędnego obliczania wartości zamawianych Produktów lub kosztów przesyłki. Klient ma prawo zgłosić swoją reklamację w tym zakresie pisemnie na adres: smart geomatic, 44-100 Gliwice, ul. Owsiana 1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@mapomania.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od stwierdzenia nieprawidłowości. O sposobie rozpoznania reklamacji, Klient zostanie powiadomiony telefonicznie, pisemnie lub mailem, w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Serwis przedmiotowej reklamacji.
2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mapomania.pl W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez smart geomatic.
b) Rozpatrzenie reklamacji przez smart geomatic następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.
c) Odpowiedź smart geomatic w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.


X. USŁUGI NIEODPŁATNE


1. smart geomatic świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne: dostęp do Formularza kontaktowego.
2. Usługi wskazane w §10 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. smart geomatic zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do smart geomatic.
XI WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej Serwisu korzystają z ochrony prawno autorskiej.
2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną smart geomatic , będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości stron Serwisu lub dostarczonych za jego pośrednictwem Produktów, bez zgody smart geomatic .
3. Jakiekolwiek bezprawne wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody smart geomatic, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość stron Serwisu jak również otrzymanych produktów stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego smart geomatic i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
4. Klienci mogą korzystać z zasobów zawartych na stronie internetowej Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody smart geomatic: reprodukcji, kopiowania, przekazywania, dystrybuowania lub przechowywania części lub całości zawartości stron internetowych Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.
5. smart geomatic upoważnia Klienta do korzystania na podstawie niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenoszalnej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do materiałów zawartych na stronie internetowej Serwisu jedynie w celu zapoznania się z prezentacją Produktów i Usług oferowanych przez Serwis oraz w celu zawarcia Umowy Sprzedaży i usług świadczonych drogą elektroniczną.


XII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Serwis nie gromadzi danych osobowych. 
2. Dane przekazane smart geomatic dobrowolnie w ramach składania zamówienia jednorazowego, wypełnienia formularza kontaktowego oraz w ramach świadczenia przez smart geomatic usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, wykorzystywane są jedynie w celu realizacji świadczenia (zamówień, dostaw, dostarczania informacji handlowej  i wystawiania dokumentów księgowych) oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.
3. Sprzedawca przekazuje dane Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
4. W ramach realizacji umowy z Kupującym Serwis jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę. 


XIII ROZWIĄZANIE UMOWY (NIE DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY)


1. Zarówno Klient, jak i smart geomatic mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. Klient, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do smart geomatic stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się smart geomatic z oświadczeniem woli Klienta.
3. smart geomatic wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.


XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Serwisem a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby smart geomatic. 
4. smart geomatic ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i maksymalnie do wysokości zawartej umowy pomiędzy smart geomatic a Klientem z wykluczeniem odszkodowań (zwrot tylko tego co strony sobie świadczyły).
5. smart geomatic zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia na każdym etapie jego realizacji. W takim przypadku wyklucza się odpowiedzialność odszkodowawczą smart geomatic.
6. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
7. Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Serwisu.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2019 r.