Regulamin zakupów serwisu Mapomania Online

Wstęp

 

Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem mapomania.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie, poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Regulamin określa i reguluje ogólne warunki oraz zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego, a także sposoby dostawy, płatności, prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy, warunki odstąpienia od umowy, tryb postępowania reklamacyjnego. Zawiera on również informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów oraz regulacje dotyczące świadczonych przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną.

Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego jest: Leszek Litwin, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SMART Geomatic Leszek Litwin, wpisany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ulica Owsiana 1, 44-100 Gliwice, NIP: 6311006746, REGON: 241606799, telefon kontaktowy: +48 577 390 770, adres poczty elektronicznej: biuro@smartgeomatic.pl zwany dalej Usługodawcą.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument nie może zrzec się praw przyznanych Mu w powyższej ustawie. W przypadku, gdy postanowienia niniejszego regulaminu są mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy, wówczas pierwszeństwo i zastosowanie mają przedmiotowe zapisy.

 

§ 1 Definicje

 

 1. Administrator – Usługodawca.
 2. Czas realizacji zamówienia – czas od chwili potwierdzenia zamówienia do momentu dostarczenia zamówionej usługi.
 3. Czas dostawy – czas realizacji zamówienia Klienta.
 4. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający Klientom kontakt ze Usługodawcą.
 6. Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający utworzenie konta Klienta.
 7. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie towaru do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 8. Hasło – ciąg znaków, które są wybierane przez Klienta podczas dokonywania rejestracji.
 9. Klient:
  1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  2. osoba prawna,
  3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Usługodawcą, a także na rzecz, której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

 1. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konto Klienta – usługa elektroniczna, indywidualny panel dla Klienta, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez Niego zamówieniach w Serwisie.
 4. Koszyk – element oprogramowania serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta usługi do zakupu, w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości usług.
 5. Newsletter – usługa elektroniczna, świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia Klientom subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną cyklicznych, bezpłatnych informacji m.in. o nowościach, promocjach.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu.
 8. Usługodawca – Leszek Litwin, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SMART Geomatic Leszek Litwin, wpisany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ulica Owsiana 1, 44-100 Gliwice, NIP: 6311006746, REGON: 241606799, telefon kontaktowy: +48 577 390 770, adres poczty elektronicznej: biuro@smartgeomatic.pl
 9. Serwis internetowy – strona internetowa dostępna pod domeną, za której pośrednictwem Usługodawca prowadzi sprzedaż internetową.
 10. Usługa/Produkt – dostępne w Serwisie internetowym usługi będące przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą.
 11. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży towaru zawieraną albo zawartą na odległość między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem serwisu internetowego.
 12. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 13. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem serwisu internetowego.
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.).
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie serwisu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.
 
 
§ 2 Informacje ogólne

 

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania z serwisu internetowego oraz wszelkich usług, które są oferowane przez Usługodawcę za jego pośrednictwem, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz z postanowieniami niniejszego regulaminu, mając na uwadze w szczególności poszanowanie zasad współżycia społecznego, dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze serwisu internetowego (chyba, że w danym postanowieniu wskazano, że dotyczy ono tylko Klientów nie będących Konsumentami lub tylko Konsumentów).
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celach, zakresie i w oparciu o zasady, które zostały wskazane w polityce prywatności nieprzerwanie dostępnej na stronie internetowej serwisu.
 4. W polityce prywatności dostępne są również informacje dotyczące warunków gromadzenia, przetwarzania, a także ochrony danych osobowych przez Usługodawcę.
 5. Formularze zgody, tzw. checkboxy, które dotyczą danych osobowych Klientów, dostępne są na stronie serwisu, w każdym miejscu, w którym gromadzone są dane osobowe. Treści zgód są do każdorazowego zaakceptowania przez Klienta.
 6. Poprzez złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę Jego danych osobowych podanych na stronie internetowej serwisu. Podane dane osobowe mogą być przekazane innemu podmiotowi, jednak tylko i wyłącznie w celu realizacji i finalizacji złożonego zamówienia. Informacja o podmiotach, którym dane są udostępniane zawarta jest w polityce prywatności.
 7. Zakupu usługi może dokonać Klient, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, innego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej lub poza terytorium Unii Europejskiej.
 8. Wszystkie informacje zawarte w Serwisie internetowym Usługodawcy nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem dla Klientów do zawarcia umowy, zgodnie z artykułem 71 Kodeksu Cywilnego.
 9. Użytkowanie serwisu internetowego oznacza każdą czynność Klienta/Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez Niego z treściami, które są zamieszczone na stronie internetowej serwisu.
 10. W celu zabezpieczenia i zapewnienia ochrony przekazu elektronicznego, a także treści cyfrowych, Usługodawca wdraża i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
 11. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z niej, może wiązać się z pewnymi zagrożeniami np. możliwe może być pozyskanie i zmodyfikowanie danych Klientów przez osoby nieuprawnione, może nastąpić instalacja szkodliwego oprogramowania na urządzeniu i w systemie teleinformatycznym, z którego korzysta Klient. Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne w celu minimalizacji zagrożeń.
 12. Usługodawca ma prawo organizować okazjonalne akcje promocyjne i konkursy, ich warunki każdorazowo zostaną podane na stronie serwisu. Promocje w Serwisie internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że jest to dozwolone przez regulamin danej promocji.
 13. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy, które umożliwią Klientowi korzystanie z serwisu internetowego to:
  1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
  2. przeglądarka internetowa, która obsługuje pliki cookies, Web GL.
  3. dostęp do poczty elektronicznej.
 
 
§ 3 Korzystanie z serwisu internetowego

 

 1. Usługodawca umożliwia następujące formy kontaktu: telefoniczny, pod numerem +48 577 495 770 w godzinach od 8 do 15 (dni robocze); email, wysyłając wiadomość na adres: kontakt@mapomania.pl,
 2. Zakupy w Serwisie internetowym są możliwe po założeniu konta.
 3. W celu przeglądania serwisu nie jest wymagane zakładanie konta Klienta.
 4. Sprzedaż towarów dostępnych w Serwisie odbywa się na podstawie złożonego przez Klienta zamówienia.
 5. Dostęp do niektórych funkcjonalności serwisu może jednak wymagać wcześniejszego zarejestrowania się przez Klienta i każdorazowego logowania. Korzystanie z dostępnych funkcjonalności serwisu internetowego jest dobrowolne.
 6. W celu prawidłowego korzystania z konta, a także złożenia zamówienia w Serwisie, może być wymagane włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies.
 7. Ceny są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 8. Koszty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta, zgodnie z taryfą Dostawcy, z którym Klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.
 9. Za autentyczność oraz kompletność danych pozostawionych w Serwisie, które zostały wprowadzone w poszczególnych formularzach odpowiada sam Klient.
 10. W Serwisie internetowym świadczone są następujące nieodpłatne usługi elektroniczne: konto Klienta, formularz rejestracji, formularz kontaktowy, formularz zamówienia, newsletter. O ewentualnych przerwach w świadczeniu powyższych usług, Usługodawca poinformuje bezpośrednio na stronie serwisu.
 11. Klient ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem nieodpłatnych usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę. Reklamacja dotycząca usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje, które są związane z działaniem serwisu internetowego (wyłączając tryb reklamacji towaru, która opisana jest w dalszej części regulaminu), mogą zostać złożone przez Klienta pisemnie na adres Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy.
 12. Zalecane jest, aby Klient składający reklamację w zgłoszeniu przedstawił opis zaistniałego problemu.
 13. Zajęcie stanowiska przez Usługodawcę w odniesieniu do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 14. Klient będący Konsumentem ma również prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną. Uprawnienie to przysługuje Klientowi zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym regulaminie.
 15. Klientowi, na rzecz którego Usługodawca świadczy usługi konta i które mają charakter ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja uprawnienia nastąpi po przesłaniu drogą elektroniczną lub pisemnie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, które mają charakter ciągły i bezterminowy z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, jeżeli Klient naruszy postanowienia niniejszego regulaminu.
 
 
§ 4 Zakładanie konta w serwisie

 

 1. Do założenia konta Klienta dochodzi poprzez wypełnienie formularza zamówienia. W celu utworzenia konta Klienta, należy wejść w zakładkę „Sklep” widoczną w na górze strony, następnie należy dokonać zakupu usługi zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie.
 2. Dodatkowe dane możliwe do uzupełnienia w panelu administracyjnym konta posłużą do składania zamówienia w Serwisie podczas wypełniania formularza zamówienia.
 3. Rejestracja konta Klienta w Serwisie jest nieodpłatna.
 4. Usługa świadczona jest na czas nieoznaczony.
 5. W przypadku konta bez aktywnej usługi dostępu do map, zostanie ono trwale usunięte po okresie 60 dni od daty wygaśnięcia ostatniej zakupionej usługi.
 6. Wymogiem dokonania rejestracji i założenia konta jest wyrażenie przez Klienta lub Użytkownika zgody na treść regulaminu, z którego treścią może zapoznać się bezpośrednio w trakcie wypełniania formularza, a także na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji.
 7. Po przesłaniu formularza, Klient otrzymuje na podany wcześniej adres e-mail potwierdzenie dokonania rejestracji przez Usługodawcę. Aby zalogować się na konto Klient musi podać login podany w formularzu rejestracji podczas jego zakładania oraz hasło, które ustala samodzielnie.
 8. Klient, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat ma prawo w każdym momencie do usunięcia konta. Następuje to poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. Usunięcie konta spowoduje trwałe usunięcie dostępu do wszystkich aktywnych usług.
 
 
§ 5 Newsletter

 

 1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi newslettera.
 2. Usługa elektroniczna newsletter polega na przesyłaniu na podany adres e-mail Użytkownika/Klienta, wiadomości w formie elektronicznej, która zawiera informacje handlowe o nowych towarach lub usługach.
 3. W celu zapisania się na subskrypcję newslettera należy wprowadzić adres poczty elektronicznej w oznaczone pole oraz zaakceptować widoczne zgody, a następnie kliknąć przycisk „Zapisz".
 4. Po wysłaniu przez Użytkownika/Klienta wiadomości z prośbą o subskrypcję newslettera, Usługodawca niezwłocznie wysyła na podany adres e-mail link aktywacyjny, w który następnie Użytkownik/Klient powinien wejść w celu potwierdzenia chęci zapisu. W momencie potwierdzenia przez Klienta/Użytkownika zostaje zawarta umowa o świadczenie usług elektronicznych.
 5. Użytkownik/Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera. Aby trwale usunąć adres e-mail z subskrypcji newslettera należy odwołać zgodę poprzez jej odznaczenie w panelu konta Klienta/ kliknąć w odnośnik w wiadomości email/ lub przesłać żądanie do Usługodawcy pocztą elektroniczną bądź tradycyjną.
 
 
§ 6 Formularz kontaktowy

 

 1. Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest drogą elektroniczną i umożliwia przesłanie przez Użytkownika wiadomości elektronicznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie.
 2. Usługa „formularz kontaktowy” jest świadczona nieodpłatnie.
 3. Usługa zawierana jest na czas oznaczony, rozpoczyna się w momencie przystąpienia przez Klienta do jego wypełniania oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza i udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę.
 4. Usługa umożliwia Klientom kontakt ze Usługodawcą za pośrednictwem interaktywnego formularza.
 5. W celu skorzystania z usługi formularza kontaktowego należy kliknąć w zakładkę „Kontakt”, a także podać prawidłowy adres poczty elektronicznej oraz wypełnić pole wiadomości i kliknąć przycisk „Wyślij”.
 
 
§ 7 Zasady składania zamówienia

 

 1. Usługa elektroniczna „formularz zamówienia” jest nieodpłatna oraz ma charakter jednorazowy.
 2. Zamówienia za pośrednictwem serwisu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Do złożenia zamówienia dochodzi poprzez wypełnienie formularza zamówienia.
 4. Umowa zawierana jest na czas oznaczony.  Rozpoczyna się ona w chwili dodania przez Klienta pierwszego towaru do elektronicznego koszyka, a kończy się w momencie odstąpienia przez Klienta od wypełnienia formularza zamówienia bądź z chwilą złożenia zamówienia i przesłania Usługodawcy wypełnionego formularza poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny.
 5. Klient ma możliwość zapoznania się z regulaminem oraz polityką prywatności jeszcze przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo przed dokonaniem zmiany w zamówieniu.
 6. Procedura zmierzająca do zawarcia umowy sprzedaży następuje poprzez wybór usługi i podjęcie czynności technicznych w oparciu o komunikaty i pozostałe informacje, które są wyświetlane na stronie serwisu internetowego w trakcie składania zamówienia. Zamówienie usługi następuje poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny.
 7. Złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu formularza zamówienia i kliknięciu na stronie serwisu internetowego przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty. Do momentu kliknięcia przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny Klient ma możliwość samodzielnie modyfikować wprowadzone dane (w tym celu należy kierować się komunikatami wyświetlanymi na stronie serwisu internetowego).
 8. W przypadku wybrania przez Klienta możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji (np. zamówienie jako gość), Klient wypełnia formularz zamówienia podając w nim następujące dane: nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej. Klienci będący Przedsiębiorcami, którzy chcą otrzymać fakturę powinni również podać: nazwę firmy, pod którą prowadzą działalność, numer NIP oraz dane adresowe . Na tym etapie składania zamówienia Klient jest zobowiązany sprawdzić poprawność wprowadzonych przez siebie danych oraz wybranych usług.
 9. Po dokonaniu wyboru usług, Klient akceptuje treść regulaminu oraz potwierdza zapoznanie się z polityką prywatności i składa zamówienie wysyłając formularz zamówienia do Usługodawcy poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 10. Klient do momentu kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” ma możliwość edytowania zamówienia.
 11. Klient za pośrednictwem formularza zamówienia zakłada konto Klienta. Dokonanie rejestracji przez Klienta jest jednorazowe, dobrowolne oraz bezpłatne. Dane podane w czasie rejestracji konta posłużą do realizacji kolejnych zamówień.
 
 
§ 8 Płatność i realizacja

 

 1. Ceny usług zamieszczone na stronie serwisu są cenami brutto.
 2. Usługodawca umożliwia Klientowi następujące formy płatności:
  1. płatność przelewem poprzez zewnętrzny system płatności realizowany przez Dotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP: 634-26-61-860, aktualne możliwe sposoby płatności dostępne są na stronie internetowej:  http://www.dotpay.pl/metody-platnosci/,
 
 
§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Realizacja zamówienia jest natychmiastowa i odbywa się z chwilą potwierdzenia płatności.
 3. Usługodawca jest zobowiązany dostarczyć usługę, która jest przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.
 4. Zamówiona usługa jest dostarczana Klientowi w formie subskrypcji na konto Klienta i jest dostępna przez okres 365 dni liczonych od dnia dokonania i potwierdzenia płatności.
 5. W celu przedłużenia ważności subskrypcji zakupionych usług na kolejny okres rozliczeniowy, Klient zobowiązany jest do ponownego zakupu usługi przed jej zakończeniem.
 
 
§ 10 Odstąpienie od umowy

 

 1. Zgodnie z postanowieniami art. 38 Ustawy o prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 
 
§ 11 Reklamacja i gwarancja

 

 1. Usługodawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi usługę zgodną z zamówieniem.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta są zamieszczone w Kodeksie Cywilnym w szczególności w artykułach od 556 do 576.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli sprzedana usługa posiada wadę fizyczną lub prawną.
 4. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w dowolnej formie, np. pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy.
 5. W celu złożenia reklamacji zalecane jest, aby Klient podał następujące informacje, jednak niepodanie wskazanych danych nie wpływa na proces reklamacyjny, a jedynie mogą być one pomocne dla Usługodawcy w toku rozpatrywania reklamacji:
  1. dane osoby zgłaszającej reklamację w celu kontaktu oraz dane Usługodawcy,
  2. datę zakupu reklamowanej usługi oraz datę zgłoszenia,
  3. przedmiot reklamacji,
  4. żądanie Konsumenta.
 6. W przypadku braku odpowiedzi przez Usługodawcę na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni kalendarzowych, reklamację uznaje się za zasadną. Po upływie wskazanego terminu Usługodawca nie może odmówić spełnienia żądania Konsumenta.
 7. Klientowi przysługuje prawo do rękojmi niezależnie od postanowień gwarancyjnych.
 
 
§ 12 Przedsiębiorcy

 

 1. Zapisy niniejszego paragrafu mają zastosowanie jedynie do Przedsiębiorców, czyli Klientów nie będących Konsumentami.
 2. W przypadku wystąpienia różnic w postanowieniach regulaminu zawartych w niniejszym paragrafie (dotyczącym tylko Przedsiębiorców) w stosunku do pozostałych postanowień regulaminu, zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta nie będącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 4. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia.
 5. Klient będący Przedsiębiorcą może skorzystać z internetowej platformy do rozstrzygania sporów na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. W przypadku zgłoszenia reklamacji należy jeszcze przed dokonaniem zgłoszenia, skontaktować się ze Usługodawcą.
 7. W przypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami, Usługodawca ma prawo wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym oraz bez wskazania przyczyny poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia, umowę o świadczenie usług elektronicznych.
 8. Usługodawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 9. Usługodawca informuje, iż wszystkie spory między Serwisem internetowym a Klientem niebędącym Konsumentem będą poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 
 
§ 13 Zasady udostępniania zakupionych treści cyfrowych

 

 1. Usługodawca świadczy usługi przechowywania zakupionych w Serwisie internetowym map.
 2. Klient może korzystać z zakupionych map wyłącznie na własny użytek, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Mapy po sfinalizowaniu zakupu dostępne będą bezpośrednio na koncie Klienta. 
 4. Klient nie może:
  1. rozpowszechniać map zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym,
  2. powielać map w innym celu niż na użytek własny,
  3. udostępniać map osobom trzecim.
 
 
§ 14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Usługodawca informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. Klient będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:
  1. Klient będący Konsumentem ma prawo do zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z późn.zm.),
  2. Klient będący Konsumentem może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą,
  3. Klient będący Konsumentem ma prawo do uzyskania bezpłatnej pomocy w celu rozwiązania sporu zaistniałego pomiędzy nim a Serwisem. W tym celu może skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów),
  4. Klient będący Konsumentem może skorzystać z internetowej platformy do rozstrzygania sporów na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ta stanowi interaktywny i wielojęzyczny model rozwiązywania sporów.
 
 
§ 15 Dane osobowe w Serwisie internetowym

 

 1. Usługodawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych osób korzystających ze serwisu internetowego oraz wszelkich uregulowań prawnych.
 2. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych, w tym prawa osób, których dane dotyczą, cele oraz zakres w jakim dane osobowe są zbierane, zamieszczone są w polityce prywatności.
 3. Usługodawca informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie oraz w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 
 
§ 16 Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane są w języku polskim za pośrednictwem serwisu internetowego.
 2. W kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie Usługodawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, przesyłając Mu drogą elektroniczną odnośnik do nowych zapisów. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni kalendarzowych od zamieszczenia ich na stronie serwisu. Jeżeli Klient nie akceptuje wprowadzanych zmian, jest on zobowiązany poinformować o tym fakcie Usługodawcę w terminie 14 dni kalendarzowych, a co za tym idzie umowa ulegnie rozwiązaniu. W innym przypadku, po upływie wskazanego terminu, Usługodawca uzna, iż zmiany zostały zaakceptowane.
 5. Zmiany w regulaminie dotyczące niektórych usług elektronicznych (np. konto Klienta, formularz zamówienia) pozostają wiążące w przypadku, gdy Użytkownik został prawidłowo poinformowany o zmianach oraz nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 6. Zmiany w regulaminie nie mają wpływu na już złożone zamówienia oraz zamówienia w trakcie realizacji.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.03.2020 r.